ECO2 (Energy Conscious Consumers) e проект, финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС - Хоризонт 2020 съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 784988. Целта на проекта е да допринесе към това домакинствата в Европа да повишат своята осведоменост относно количеството енергия, което потребяват у дома, и да подобрят енергийната ефективност на своите домове.

Потребителите играят ключова роля в прехода към устойчива енергия. Проектът ECO2 се стреми да ги ангажира и овласти, като обогати техните знания за отговорно потребление на енергия в ежедневието.

Нивото на енергийното потребление в Европа се увеличава с всяка изминала година и е необходимо да се вземат своевременни мерки за неговото намаляване. Същевременно, потребителите са все по-информирани за влиянието на начина им на живот върху околната среда. Една от целите на програмата Хоризонт 2020 е да ангажира всички европейски граждани в усилието да придобият по-осъзнати навици при потребяването на енергия, за да повишат нивото на енергийна ефективност. Като последствие, Европейската комисия активно подкрепя иновативните проекти, чиято цел е да мотивират гражданите да намалят потреблението си на енергия, а от там и енергийния (въглеродния) си отпечатък.

Не става само с приказки. Трябва да действаме!

В продължение на половин век, потребителите на енергия биват убеждавани във важността да консумират по-малко енергия, предвид ключовата им роля в прехода към устойчива енергия. През последните десетилетия, все повече мерки за намаляване консумацията на енергия стават достъпни за потребителите. Същевременно, уредите, които използваме в ежедневието си, стават все по-енергийно ефективни, но в същото време броят им нараства във всяко домакинство.

Следователно, от изключителна важност е да се научим как да потребяваме енергия разумно и, за предпочитание, използвайки устойчиви източници. Доставчиците на енергия, както и публичният и частният сектор, могат да изпълнят своята роля в прехода към устойчиво бъдеще, но всеки индивидуален потребител на енергия трябва също да допринесе за изграждането му.

Повишаване на осведомеността

Проектът ECO2 (Energy Conscious Consumers) се стреми да повиши осведомеността на потребителите относно ролята им в процесите на потребяване на енергия и на достигане на задоволително ниво на енергийна ефективност на техните домове. Като част от проекта се разработва платформа ACT4ECO за електронно обучение с отворен достъп за европейските граждани, която има за цел да ги подкрепи в усилието да изпълнят конкретни действия за пестене на енергия и да направят дома си по-енергийно ефективен.
 

Платформата ACT4ECO е източник на знание и допринася за това потребителите да се информират как да потребяват енергия по отговорен и разумен начин.
 

Изграждане на общност

ECO2 ще подпомогне потребителите на енергия в цяла Европа да станат по-осъзнати относно консумацията си на енергия и да подобрят енергийната ефективност на своите домове. Предвид ключовата роля на потребителите в прехода към устойчива енергия, важно е те да са информирани за различни стратегии за намаляване на енергийното потребление в ежедневието им. Главният продукт от проекта ECO2 е ACT4ECO – динамична онлайн обучителна платформа, чиято цел е да ангажира потребителите на енергия чрез интерактивни методи. Платформата, която служи като инструмент не само за обучение, но и за изграждане на общност, мотивира потребителите на енергия да потърсят решения относно подобряването на дома и прилагането на навици, които подпомагат пестенето на енергия.

Всеки потребител на платформата ACT4ECO има възможност да избере за кои мерки да се информира и кои от тях да приложи на практика в ежедневието си. Платформата приканва потребителите да предриемат мерки в пет важни сфери:

 • Енергийно обновяване на дома: Намаляване въглеродния отпечатък на жилищата, чрез подобряване на енергийните им характеристики и инвестиране в ефективни технологии и уреди.
 • Интелигентно енергийно потребление: Запознаване с различни опции за ефективно контролиране на енергийното потребление у дома, и информиране как да се използват и разчитат енергийните информационни и комуникационни технологии.
 • Управление на енергийното потребление: Връзка между ежедневните дейности и енергийното потребление. Насърчаване прилагането на малки промени в навиците, които могат да донесат положителен резултат от гледна точка намаляване на енегийното потребление от домакинствата.
 • Устойчиви навици за отговорно потребление на енергия: Избягване на лоши потребителски навици и изграждане на устойчиви навици за разумно потребление на енергия у дома.
 • Производство на собствена енергия у дома: Представяне на различните технически решения за собствено прозиводство на енергия, заедно с техните основни компоненти и предимства.

Етапи в изпълнението на проекта ECO2

 1. Поставяне на основите: Изграждане на инфраструктура, сегментационен анализ, концепция за съдържанието на темите на платформата.
 2. Пилотиране: Петте категории теми на платформата ACT4ECO са тествани от доброволци. Техните коментари и предложения се взимат предвид за доразвиване на платформата и превръщането й в по-полезна и достъпна за потребителите.
 3. Разпространение на платформата: Популяризиране на платформата и разпространението й сред домакинства в Европа, включване на допълнителни партньори, които да спомогнат за това платформата да достигне до по-широк кръг от потребители.

Финалната цел на проекта ECO2 е до края на проекта (август 2021) платформата ACT4ECO да достигне до 1 000 потребители от деветте държави, които представляват партньорите по проекта – Белгия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Литва, Финландия и Франция. Това са общо 9 000 потребители на платформата, като към тях е заложено да се присъединят още 2 000 потребителя, по 1 000 от още 2 държави извън представените в проекта. Заложената финална бройка потребители на платформата е 11 000. Очаква се всеки потребител на платформата да се мотивира да предприеме поне 3 мерки/действия, които да спомогнат за намаляване на потреблението на енергия на домакинствата и увеличаване на енергийната ефективност. Това се очаква да окаже ефект върху постигане на общите цели на проекта, а именно:

 • намаляване на енергийните разходи;
 • подобряване енергийната ефективност на домовете;
 • повишаване на осведомеността и осъзнаване важността на контрола върху потреблението;
 • сформиране на общност и споделяне на знания (онлайн и на живо).

В рамките на проекта ECO2 ще се организират национални и международни срещи, по време на които експерти и заинтересовани страни от сферата на енергетиката ще обсъдят резултатите от проекта, както и възможностите за изработване на политики, които да благоприятстват повишаването на енергийната ефективност на домакинствата. Чрез включването на потребителите под различна форма (въпроси, поместени в темите, отделни въпросници и комуникация с потребителите чрез социалните мрежи) ще бъдат събрани техните нужди и послания, касаещи бариерите, които ги спират по пътя към по-отговорно потребление на енергия у дома.


Създаването на общност, обединена около платформата ACT4ECO и около идеята за пестене на енергия у дома, се очаква да допринесе за функциониране на платформата и след приключване на проекта ECO2. Като по този начин хората продължат да се информират за енергийната ефективност и така да станат по-отговорни и екологично осъзнати.

Очаквани резултати от проекта ECO2

Крайната цел на проекта ECO2 е платформата ACT4ECO да достигне до 11 000 потребители до края на проекта (август 2021). За България са необходими 1 000 потребителя, които да се регистрират на платформата и да разгледат интересните за тях теми. Един от тях можеш да си ти! Възползвай се от възможността да бъдеш информиран и да допринесеш за по-устойчивото потребление на енергия, а от там и за опазването на околната среда.


Ако всеки един от потребителите на платформата приложи поне три от мерките, описани на ACT4ECO, ще допринесе за сепстяването на еквивалент на 30кг нефт, което би означавало общо 330 000 кг нефт, или 4.2~ GWh енергия, спестени от всички 11 000 ползватели на платформата ACT4ECO.

Следете ни и в социалните медии!


Facebook:

Група “Платформа за енергийно отговорни потребители ACT4ECO”: https://www.facebook.com/groups/act4ecobg/

Страница ACT4ECO Bulgaria: https://www.facebook.com/Act4ecoBG

Twitter: @eco2_eu

Ако искате да научите повече за ECO2 или да се запишете за нашия бюлетин, можете да се свържете с координатора на проекта Mads Meyer на имейл адрес mm@tekno.dk или с представител на българския партньор в проекта на e-mail act4eco@online.bg (Десислава Асенова и Благовеста Чонкова от Фондация “Приложни изследвания и комуникации”).

Suggest an improvement Report a bug